Seiten

  • Startseite
  • Impressum
  • Inhalt
  • MINT
  • Sprache
  • Soziales
  • Geist
  • Kunst
  • Gemischtes
  • Gedichte

Donnerstag, 20. November 2014

19 jaroj
 十九岁了


Esperanto中文

Ĉe la dek naŭa nas­kiĝta­go mia blo­go ha­vas pli ol dek mil kla­kojn, tio estas be­la do­naco. Mi sa­lu­tas la mondon, mi­an fa­mi­li­on, mi­ajn ami­kojn kaj la tu­tan ho­ma­ron! Mi de­zi­ras pa­con por ti­uj kaj be­ni­tan krist­nas­kan tem­pon.

在我的第十九生日我的网志有更多于万个点击,那个礼品很漂亮。我迎接世界,我家,我朋友们和全人类!我给大家希望和平和祝福的圣诞季节。

Zài wǒ de dì shí­jiǔ shēng­rì wǒ de wǎng­zhì yǒu gèng duō yú wàn gè diǎn­jī, nà­gè lǐ­pǐn hěn piào­liang. Wǒ yíng­jiē shì­jiè, wǒ jiā, wǒ péng­yǒu­men hé quán rén­lèi! Wǒ gěi dà­jiā xī­wàng hé­píng hé zhù­fú de shèng­dàn jì­jié.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen